ใช้เทคโนโลยีอย่างเท่ห์ ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทำได้ง่ายๆ กับ Green IT NT Tips e-Album

ใช้เทคโนโลยีอย่างเท่ห์ ต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทำได้ง่ายๆ กับ Green IT NT Tips e-Album

เทคโนโลยี

โลกเทคโนโลยียิ่งพัฒนาไปอย่างรวดเร็วเพียงใด วงจรชีวิตของอุปกรณ์ไอทีที่เกี่ยวข้องยิ่งสั้นลง ก่อเกิดผลกระทบด้านลบต่อสิ่งแวดล้อมหลายประการ การผลิตฮาร์ดแวร์ไอทีมีส่วนทำให้ทรัพยากรหายากหมดลง เมื่อสิ้นสุดวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ IT ฮาร์ดแวร์มักถูกทิ้งเป็นขยะ และบางอุปกรณ์มีสารที่เป็นอันตรายคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ แนวความคิด Green IT หรือ เทคโนโลยีสีเขียว ได้เกิดเป็นกระแสโลกมา กว่าทศวรรษ เพื่อมุ่งเน้นประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีตั้งแต่กระบวนการผลิตไปจนถึงการใช้งาน วิธีการและอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อใช้ในการจัดการ แก้ไข ปรับแต่ง การใช้งานเทคโนโลยีที่จะไม่เกิดปัญหาสร้างมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT  ได้จัดทำ Green IT NT Tips e-Album นี้ขึ้น เพื่อสนับสนุนต่อองค์กร หน่วยงาน ประชาชนได้เกิดความตระหนัก ใส่ใจต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม ลดมลพิษ ลดการใช้พลังงาน ลดขยะอิเลกทรอนิกส์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างการรับรู้ เข้าใจต่อแนวคิด วิธีการ รูปแบบการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน จะก่อเกิดเป็นพลังผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก และใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์เพื่อความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน แบ่งปัน ส่งต่อ Green IT NT Tips e-Album หรือจะแนะนำไอเดีย วิธีการเพิ่มเติมที่จะช่วยกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความปลอดภัยจากมลพิษ เพื่อสุขภาพของเราเองและผู้อื่น ได้ดำเนินชีวิตในโลกที่ดียิ่งขึ้น